Förverkliga drömmen och bygg ditt drömboende medan du bekvämt bor i huset brevid, eller behåll tomten som en investering!

DETALJPLAN

Enligt det nya detaljplaneförslaget kommer fastigheten Åbroddsvägen 24 att vara styckbar då minsta tomtstorlek skall vara
1 000 kvm. Det nya detaljplaneförslaget beräknas vinna laga kraft december 2018. Förslag för hur avstyckningen ska ske är ankrat med Nacka kommun och inritad.

BYGGRÄTT
Friliggande hus. Högst en huvudbyggnad får uppföras per fastighet. Huvudbyggnad som uppförs i en våning får högst uppta 190 m² byggnadsarea. Huvudbyggnad som uppförs i två våningar får högst uppta 150 m² byggnadsarea. Komplementbyggnader såsom uthus och garage får sammantaget uppta högst 70 m² byggnadsarea, varav den största komplementbyggnaden högst får uppta 50 m² byggnadsarea. Högst två bostadslägenheter får inrymmas i varje huvudbyggnad.
 

AVSTYCKNING
Fastighetsägare som har möjlighet att stycka av sin tomt behöver betala gatukostnadsersättning för den styckningsbara delen först när fastighetsbildning skett. Kommunen kommer dock fakturera kostnaden senast tio år efter att utbyggnaden är klar.Kommunen tar även ut planavgift för att finansiera arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Avgiften tas ut då byggrätten utnyttjas, dvs. i samband med att du som fastighetsägare söker och får bygglov i enlighet med planen.
 

KOSTNADER
Område Bågvägen/Åbroddsvägen kan inte byggas ut så länge utbyggnaden av Vikingshillsvägen pågår, vilken pågår för fullt. Utbyggnaden för fastigheten Åbroddsvägen 24 startar tidigast hösten 2019. Genom utbyggnadsprojektet får alla fastigheter möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. LTA-teknik (lättrycksavlopp) kommer att användas. När allmänna ledningar för VA och en förbindelsepunkt till fastigheten är upprättad och information om detta har tillfallit fastighetsägaren ska en anläggningsavgift betalas. Denna kommer att kosta cirka 300 000 kr per fastighet (se fil vid namn Gatukostnadsutredning).

Byggs ett hus mellan cirka 100-200 kvm ligger planavgiften på cirka 15.000 kr. Alla kostnader är ej fastställda vid denna tidpunkt. Ovanstående kostnader är endast en uppskattning. För mer detaljerad information gällande detaljplan, byggrätter, kostnader etc. vänligen kontakta Nacka kommun på stadsbyggnadsservice@nacka.se eller 08-718 94 46.

Länk till Nacka Kommun och Detaljplanen
 

Inspirationsbild

Inspirationsbild